Magiker

Magiker

Vem som helst får inte spela magiker på lajvet eller ha magiska förmågor. Du måste ansöka om att få spela detta hos arrangören innan lajvet. Ta kontakt med arrangören innan du anmäler dig och presentera ditt upplägg och din karaktärsidé (info@morgondagensgryning.se).

Det är en fördel om du har erfarenhet av lajv sedan tidigare.


Att spela magiker ställer höga krav på dig som spelar det. Vi vill ha ett fåtal magiker på lajvet och att de vi har ska vara riktigt bra och trovärdiga. Vi ser gärna att magikern använder sig av pyroteknik eller andra effekter som tydliggör att denne kastar en magi. Som magiker måste du även förstå att dina förmågor i första hand är till för att skapa bra spel för andra när du kastar dina magier. Du ska inte missbruka dina förmågor för att ”vinna lajvet”. Vi har stort förtroende till att varje magiker själva kan dra gränsen.


Vi ställer lägre krav på de som bara vill ha läkande, helande eller liknande förmågor. Men hör gärna med arrangören innan.


Sammanfattning

 • Magikerna eller besvärjarna som de också kallas, tar vanligtvis avstånd från vanligt folk och deras bekymmer.
 • Magikerna i denna del av världen (Danalien + grannländerna + lite till) är oftast organiserade i ordenssällskap. Över ordenssällskapen finns Magikernas råd som har sitt säte i Ärkemagikerns dal. Rådet ger ut Magidirektiven som talar om vad en magiker får och inte får göra.
 • Purgator-orden är en order av icke-magiker vars uppgift är att utreda, fånga in och bestraffa magiker som bryter mot direktiven.
 • Den senaste tiden har Magikernas råd och de ledande magikerna inom varje orden (med undantag för Purgator-orden) försvunnit efter att de alla vistades i Ärkemagikerns dal. Detta har skapat oordning bland magikerna och Purgator-orden har instiftat nya tillfälliga magidirektiv tills läget har lugnat ner sig. Under MG8 hittades den enda överlevande från Magikernas råd och han har nu startat upp Magikernas råd på nytt, under överseende av Purgatororden. Under MG9 valdes de första nya delegaterna in.
Magiker - Fullständig text

Magikernas samhälle

Magikerna eller besvärjarna som de också kallas, tar vanligtvis avstånd från vanligt folk och deras bekymmer. De anser sig förmer än de allra flesta och bryr sig lite om olika länders gränser. De trivs bäst i varandras sällskap eller med andra intellektuella. (Helare räknas inte som magiker/besvärjare).


Magikernas råd

Magikerna i denna del av världen (Danalien + grannländerna + lite till) är organiserade i ordenssällskap. Varje orden styrs av ”Höga rådet” som består av fem ”Mästare” och en ”Stormästare”. Över varje ordenssällskap finns Magikernas råd, som består av medlemmar från de olika ordenssällskapen. Magikernas råd har totalt 123 medlemmar och varje ordenssällskap får ett antal platser beroende på hur många medlemmar de har. Magikernas råd styrs av en Ärkemagiker som fungerar som dess ordförande. Rådet har sitt säte i Ärkemagikerns dal.

 

I Magikernas råd diskuteras de stora frågorna som kommer upp runt om i världen och alla magiker är tvungna att följa Magikernas råds direktiv beträffande magianvändning. Det faller på varje ordenssällskap att se till att ordens medlemmar följer Magidirektiven. Utöver detta finns det ett ordenssällskap (Purgator-orden) av ickemagiker vars syfte är att se till att Magidirektiven följs och att de som bryter mot dem fångas in och bestraffas. Purgatororden är inte medlem i magikernas råd.


Nyval till Magikerns råd

Tidigare lajv har handlat om att magikerna i Magikernas råd var döda. Under MG8 hittades den enda överlevande från Magikernas råd (Bendur) och han har nu startat upp Magikernas råd på nytt, under överseende av Purgatororden.

 

I berättelsespåret Magikernas råd nämns nyval till Magikernas råd. Nedan följer hur denna process rent praktiskt går till enligt Magidirektiven kap 7:

 1. Varje ordenssällskap får föreslå maximalt två kandidater per år till att bli invalda till Magikernas råd.
 2. Magikernas råd prövar de föreslagna kandidaterna i upp till ett år (många gånger kortare tid) och röstar sedan om kandidaten ska tas upp i rådet eller inte.

 

I och med att det endast fanns en rådsmagiker vid liv har Purgatororden övertalat Bendur att inrätta en jury som ska överta Magikernas råds uppdrag när det kommer till att rösta om de föreslagna kandidaterna. Denna jury ska sitta kvar fram till och med att 21 rådsmagiker finns på plats. Juryn ska bestå av Bendur och lokalt valda personer ur folket (även magiker får sitta i juryn). Dessa personer bedöms kunna ha stort inflytande över hur Magikernas råd återbildas och vad det får för riktning i framtiden.


Under MG9 blev 5 personer invalda till magikernas råd som nu består av 6 medlemmar:

 • Bendur – Ordförande för magikernas råd - från ordenssällskapet Siria
 • Lilja Dramstedt - Magiker som var nominerad från ordenssällskapet Cognitas
 • Yrsa Stormfot - Magiker som var nominerad från ordenssällskapet Isiris
 • Aske Lilja – Magiker
 • Feron av Hemlock - Magiker
 • Aelaine De Gialaris  - Helerska

 

Det anmärkningsvärda var att alla som valdes in, inte var magiker vilket det formellt måste vara enligt Magidirektivens 2 § i kapitel 7? ”Valbar är den som avlagt examen vid någon av de godkända magikerakademierna.” Detta har skapat en hel del teorier och ryktesspridning bland ordenssällskapens magiker. Har Purguratororden, som ska upprätthålla magidirektiven, sett mellan fingrarna på den punkten? Hur kunde Bendur tillåta det?


Den senaste tiden

Efter MG6

Vad man vet är att något stort var på gång inne i Ärkemagikerns dal år 215 (för 4 år sedan). Magikernas råd var samlade och mästarna från de olika ordenssällskapen och andra framstående magiker var kallade till dalen. Vad som sedan hände vet man inte. Allt man vet är att den magiska barriär som höll ickemagiker ute ur dalen har fallit och dalen står nu tom. Var alla djur och personer som var inne i dalen har tagit vägen är ett mysterium. Det finns teorier om att magikerna stred mot varandra, att de aktiverade en förfädersmaskin som förminskade dem, att ett monster åt upp dem eller att gudarna förgjorde dem, men ingen vet säkert. Allt fler spår pekar dock på att det var ett experiment som gick hemskt fel.

 

Det har bildats ett maktvakuum bland världens magiker efter det att det blev känt att Magikernas råd med de styrande och mäktigaste magikerna ur varje ordenssällskap var försvunna.  Det har blivit allt vanligare att magiker strider sinns emellan och att magiker bryter mot Magidirektiven. De enda som inte har påverkats av försvinnandet är Purgator-orden som bara bestod av icke-magiker och därmed inte var inbjudna till dalen. De ser väldigt bekymmersamt på den utveckling som världen är på väg in i och har tagit i med hårdhandskarna mot de som bryter mot Magidirektiven. Purgator-ordens stormästare har till och med själv infört nya tillfälliga direktiv tills läget har lugnat ner sig.


Efter MG7

Efter att det har blivit allmänt känt att magikerna i Ärkemagikerns dal bedrivit hemska och inhumana experiment på människor, alver och andra varelser och gång på gång medvetet brutit mot de egna magidirektiven har Purgatororden ökat sin närvaro i dalen. De har också stängt ner flera magikerskolor runt om i världen för att bedriva egna utredningar om vilka magiker som varit involverade och vilka som känt till det hela. Många magiker har blivit arresterade av purgatororden.


Purgatororden har valt Ärkemagikerns torn som sitt nya högkvarter inne i dalen och döpt om det till Purgatortornet. Att komma in i tornet har dock visat sig svårt då nyckeln till dörren varit försvunnen. Än har purgatororden inte lyckats ta sig in men när de väl gör de hoppas de finna mer bevis på magikernas hemskheter och bevis på vad som försiggått i dalen.


Purgatororden har valt Ärkemagikerns torn som sitt nya högkvarter inne i dalen och döpt om det till Purgatortornet. Att komma in i tornet har dock visat sig svårt då nyckeln till dörren varit försvunnen.

 

Efter MG8

Allt eftersom Purgatorordens undersökningar fortgick framkom det allt fler uppgifter om att magikerna i dalen hade bedrivit hemsk inhuman forskning i hemlighet. Forskning som varit i direkt strid mot magidirektiven. Purgatororden ökade därför sin närvaro i dalen och de som visade tecken på magiska förmågor var tvungna att bära en särskild pentagramsymbol för att varna vanligt folk.

 

Den enda överlevande från Magikernas råd återfanns och har nu startat upp Magikernas råd på nytt, under överseende av Purgatororden.

 

De upplystas råd (läs nedan) som var en sammanslutning av magiker som gjorde uppror, besegrades. Men deras ledare Drenora lyckades undkomma.


Efter MG9

Se under rubriken Nyval till Magikerns råd här ovan och Magins ändlighet nedan.


Magins ändlighet

Det har hittats åtskilliga vittnesmål i form av forskningsrapporter som tyder på att mängden fri magi (den arcana kraften) stadigt minskat de senaste årtiondena. Det verkar som om detta var en viktig fråga för magikerna i dalen innan de försvann och det kan ha varit sökandet på att lösa problemet som ledde till att magikerna verkar ha tagit död på sig själva.

 

Allt fler magiker har upplevt att deras förmåga att bruka kraften under det senaste året försvagats märkbart. Under MG 9 och 10 har magikerna max 1 mana på grund av att magin börjat sina i världen.


De upplystas råd

I avsaknad av Magikernas råd (MG 7) bildades en ny sammanslutning av magiker med Drenora av Siriaorden i spetsen. Hon lyckades locka till sig flera av världens magiker som flytt undan Purgatororden och de startade tillsammans upp ett nytt råd. Ett råd som inte erkänner Purgatorordens befogenheter och som inte räds att ta strid för sin sak. De anser att en ny ordning nu ska gälla där inga lagar eller regler ska finnas för vilka magier en magiker får använda. Drenora tog sig därför tillsammans med sina anhängare till östra Danalien till en plats där Tyldors försvunna palats låg begraven. Där letade de efter Den gamles bok. En bok som lär innehålla all världens magi men som förbjöds och gömdes undan av Magikernas råd för flera hundra år sedan då den bedömdes vara för farlig. Detta ”uppror” gillade dock inte den Danaliska staten som lät skicka trupp för att slå ner upproret (MG 8). Tillsammans med sina allierade stoppades De upplystas råd och Den gamles bok hamnade i högalvernas händer. Dock lyckades Drenora undkomma. Hon sågs senast fly undan efter den misslyckade anfallet mot mörkeralvsbefästningen Malegrond. De upplystas råd har inte längre en lika framträdande roll som de hade bara något år innan… men de finns fortfarande kvar.


Ordenssällskapen i Magikernas råd

Detta är de vanligaste ordenssällskapen man kan tillhöra. Men det finns även mindre ordenssällskap som inte har tillräckligt många medlemmar för att bli invalda i Magikernas råd.


Seras-ordern

Inställning: De farligaste och mäktigaste magierna ska förbjudas. Magiforskning får ske men under strikt övervakning och först efter ansökan. Ingen forskning får ske på sådana magiområden som har bedömts som för farliga, till exempel andeplanet.

Kända personligheter: Ärkemagikern Aiden Eksjöld (skogsalv) (befaras död)

Högalven Elsilivren Silverstjärna – År 196 bekämpade han tillsammans med flera andra magiker Imana Nagaj som hade blivit korrupt (MG5, ca 24 år sedan) (försvunnen).

Medlemsantal: cirka 40 %.


Tiralia-orden

Inställning: All magi ska släppas fri igen och all magiforskning ska vara tillåten. Låt magiker få vara så mäktiga som de historiskt en gång var.

Känna personligheter: Mörkeralven Istyar Amil även kallad Fru Tiralia (befaras död)

Medlemsantal: cirka 15 %


Siria-orden

Inställning: All magiforskning bör släppas fri. Det är först i efterhand man bör bedöma som den är farlig och behöver förbjudas.

Kända personligheter: Bendur - Magikernas råds nuvarande ordförande, Drenora – Utesluten ur orden efter att hon startat De upplystas råd, Högalven Imana Nagaj även kallad högalvshäxan (utesluten ur orden).

Medlemsantal: cirka 20 %


Isiris-ordern

Inställning: Nästan all magi bör förbjudas. Endast den magi som är livsbejakande och gör livet bättre bör tillåtas. Magiforskning bör endast göras inom detta område.

Kända personligheter: -

Medlemsantal: cirka 5 %


Cognitas-ordern

Inställning: Genom kunskap och självbejakande kan man bli ett med världsalltet. Magiforskning bör fortgå med mål att öka kunskapen hos individen och finna den Upplysta magin som är en magiteori om att det finns magi som ännu inte upptäckts men som låter användaren bli ett med världsalltet.

Kända personligheter: -

Medlemsantal: cirka 5 %


Purgator-orden

Purguratorordens logga

Inställning: Upprätthålla Magidirektiven. Utreda, fånga in och bestraffa de som bryter mot magidirektiven. Ingen med magiska färdigheter får finnas i orden.

Kända personligheter: -

Medlemsantal: Sitter inte med i Magikernas råd.


Att bli magiker

En magikers förmåga är inget som varje person kan lära sig. Det är en gåva likt helarens magi som ofta förs över från föräldrar till barn. Men för att man ska kunna använda den måste man först utbildas att bemästra sin förmåga. Detta görs oftast i någon av de magiskolor som finns runt om i världen. Om man inte tagit examen så får man inte kasta magi utanför skolans område, utan alla magiker måste klara sluttentamen.


Helare

Helare räknas inte som magiker/besvärjare och har ingen övergripande organisation över sig. Deras färdigheter är ofta självlärda eller så har en släkting lärt dem behärska deras medfödda förmåga. [Se mer under Helare och läkare]